13, т. 1 от Закона за водите, на вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав, с изключение на изземване на наносни отложения от река Дунав - 500 лв. ; б) във всички останали случаи - 250 лв. ; за водовземане от: а) воден обект по приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите, от вътрешните морски води, териториалното море и река Дунав - 500 лв. ; б) във всички останали случаи - 250 лв. (2) За продължаване срока на разрешенията по ал.

1 се събира такса в размер 100 лв. (3) За изменение иили допълнение на разрешенията за извършване на дейности по ал. 1 се събират следните такси: а) по буква "а" - 250 лв. ; б) по буква "б" - 130 лв. ; а) по буква "а" - 250 лв. ; б) по буква "б" - 130 лв. За ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл.

180, ал. 2 от Закона за водите се събират следните такси: за издаване на скица на воден обект или санитарно-охранителна зона - 10 лв.а когато скицата съдържа и допълнителни кадастрални данни - 15 лв. ; за предоставяне на списък с координати на подробни точки - по 0,70 лв. за една точка; за предоставяне на копие от специализирана карта или част от нея: а) в графичен вид - по 12 лв. на квадратен дециметър; б) в цифров вид - таксата по буква "а", увеличена с 50 на сто; за предоставяне на справки от специализираните карти и регистър, които са в цифров вид - таксата за съответната услуга, увеличена с 20 на сто.

За предоставяне на информация от регистъра на разрешителните и от регистъра на предоставените концесии за водите се събира такса в размер 1,17 лв. на страница. При подаване на заявление по чл. 102а, ал. 1 от Закона за водите за предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода се заплаща такса в размер 500 лв. 11а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2019 г. ) За вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите се събира такса в размер 250 лв. Раздел III. Такси по Закона за управление на отпадъците.

(1) За издаване на разрешение се събират следните такси: (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) - 200 лв. за всяка площадка поотделно; за внос, трансграничен превоз до Република България и транзит на отпадъци на територията на Република България - 350 лв. ; за износ, превоз от Република България към други страни от Общността - 350 лв. ; на организации по оползотворяване - 600 лв.

; (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) на лица, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи задълженията си индивидуално - 200 лв. (2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) За изменение иили допълнение на разрешенията за извършване на дейности по такси мини работа. 1, т. 1 се събира такса в размер 50 лв. (3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) В случаите, когато изменението иили допълнението на разрешението за извършване на дейностите по ал.

1, т. 1 включва нова площадка, се събира такса в размер 200 лв. за всяка нова площадка поотделно. (4) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) За продължаване срока на действие на разрешението се събират следните такси: по ал. 1, т. 4 - 300 лв. ; по ал. 1, т. 5 - 100 лв. (5) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) За изменение иили допълнение на разрешението за извършване на дейностите се събират следните такси: по ал.

1, т. 4 - 300 лв. ; по ал. 1, т. 5 - 100 лв. (6) (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) Чл. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) (1) За извършване на регистрация по глава пета, раздел ІІ от ЗУО и издаване на регистрационен документ се събират следните такси мини работа по чл. 35, ал. 3 ЗУО - 100 лв. за всяка площадка поотделно; по чл.

35, ал. 5 ЗУО - 180 лв. (2) За изменение иили допълнение на регистрация по глава пета, раздел ІІ от ЗУО, в т. на регистрационен документ, се събира такса в размер 50 лв. (3) В случаите, когато изменението иили допълнението на регистрацията по глава пета, раздел ІІ от ЗУО, в т. на регистрационния документ, включва нова площадка, се събира такса в размер 100 лв. за всяка нова площадка поотделно.

(Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) Чл. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) Чл. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.в сила от 25. 2012 г. ) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 6 ЗУО на лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗУО или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗУО, се събира такса в размер 100 лв.

Раздел IV. Такси по Закона за чистотата на атмосферния въздух. За издаване на разрешение се събират следните такси: за използване на бои, лакове и авторепаратурни продукти по чл. 11а, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух: а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.в сила от 08. 2013 г. ) в количество до 1 тон - 50 лв. ; б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.в сила от 08. 2013 г. ) в количество до 20 тона - 150 лв. ; в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2013 г.в сила от 08. 2013 г. ) в количество над 20 тона - 200 лв.

; за употребата на летливи органични съединения по чл. 9а, ал. 2, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух - 300 лв. 17а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2013 г.в сила от 08. 2013 г. ) (1) За вписване в регистъра по чл. 30л, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 158 лв. (2) За вписване на промяна в обстоятелствата по чл.

30л, ал. 12 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 60 лв. 17б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2018 г.в сила от 31. 2018 г. ) (1) За вписване в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 190 лв. (2) За вписване на промяна по чл. 9г, ал. 13 от Закона за чистотата на атмосферния въздух се събира такса в размер 70 лв. Раздел V. Такси по Закона за биологичното разнообразие.

За издаване на разрешение се събират следните такси: (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за образец CITES за внос, износ или реекспорт на екземпляри от застрашени видове от дивата фауна и флора съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 и чл. 5, ал. 1 и 4 от Регламент 33897 на Съвета от 9 декември 1996 г. (ОВ, L 61 от 1. 1997 г. ) (Регламент 33897) относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) 8652006 на Европейската комисия от 4 май 2006 г.

за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент 33897 (ОВ, L 166 от 19. 2006 г. ) (Регламент 8652006) и за сертификати за лична собственост и колекция от образци съгласно чл. 37, ал. 1 и чл. 44а от Регламент 8652006: а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 30 лв. ; б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 45 лв. ; в) (доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музей иили за научна институция или са част от колекция от образци - общо за цялото разрешително - 25 лв.

; за въвеждане в природата на неместни и за повторно въвеждане на местни диви животински и растителни видове по чл. 67 и 68 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): а) за неместни видове - 500 лв. ; б) за местни видове - 50 лв. ; за изключение от забраните по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 3 ЗБР: а) за научни цели и за попълване на колекции на музеи, ботанически и зоологически градини, както и за дейности, които директно подпомагат опазването на видовете растения и животни - 40 лв.

; б) (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г.в сила от 07. 2020 г. ) във всички останали случаи с изключение на разрешителните за разрушаване или преместване на гнезда от физически лица и общини за издаване на разрешителни за отстраняване на мъртви китоподобни бозайници от бреговата ивица - 100 лв. За издаване на сертификат се събират следните такси: за пътуваща изложба, в т.

циркове и изложби такси мини работа растения или животни, съгласно чл. 30, ал. 1 от Регламент 8652006 - 50 лв. ; за изключенията по чл. 8, ал. 3 от Регламент 33897 и за движение на такси мини работа екземпляри в Общността по чл. 9, ал. 1 от Регламент 33897 такси мини работа видовете по Приложение А на регламента: а) за всеки вид от българската фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 10 лв. ; б) за всеки вид от чуждата фауна или флора с изключение на видовете по буква "в" - 20 лв.

; в) за видове, които са част от зоологическа или ботаническа градина, цирк, делфинариум, спасителен център, програма за повторно въвеждане в природата или са предназначени за музей иили за научна институция - общо за цялото разрешително - 10 лв. ; (нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за сертификат за музикални инструменти, съгласно чл. 44з от Регламент 8652006 - 30 лв. За регистрация в Секретариата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) на дейности за размножаване и отглеждане на видове, включени в Приложение I на конвенцията или третирани като такива съгласно чл.

97 ЗБР, се събира такса в размер 300 лв. За лицензиране на зоологическа градина по чл. 62, ал. 2 ЗБР се събира такса в размер 1000 лв. (1) За извършване на процедура по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони се събира такса в размер 280 лв. (2) (Изм.

- ДВ, бр. 94 от 2012 г.в сила от 30. 2012 г. ) При извършване на процедура по оценка за съвместимостта по ал. 1 в рамките на процедури по ОВОС и по екологична оценка се събират таксите по чл. 1, ал. Раздел VI. Такси по Закона за генетично модифицирани организми. За издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия се събират следните такси: (отм.предишен текст на т.

1, б. "а" - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за първо разрешение за клас 2 генетично модифицирани микроорганизми (ГММ) - 600 лв. ; (отм.предишен текст на т. 1, б. "б" - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за следващо разрешение за клас 2 ГММ - 300 лв. ; (предишен текст на т. 1, б. "в" - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за първо разрешение за клас 3 ГММ - 1000 лв. ; (предишен текст на т. 1, б. "г" - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за следващо разрешение за клас 3 ГММ - 500 лв.

; (предишен текст на т. 1, б. "д" - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за първо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 1600 лв. ; (предишен текст на т. 1, б. "е" - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за следващо разрешение за клас 4 ГММ и клас Б генетично модифицирани растения и животни - 800 лв. За регистриране на помещение за работа с ГМО в контролирани условия по глава трета, раздел ІІ от Закона за генетично модифицирани организми се събират следните такси: (изм.

- ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за помещения за работа от клас 1 и клас 2 с ГММ и от клас А с генетично модифицирани растения и животни - 600 лв. ; (изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г. ) за помещения за работа от клас 3 и клас 4 с ГММ и от клас Б с генетично модифицирани растения и животни - 3000 лв. Раздел VII. Такси по Закона за лечебните растения. За издаване на разрешение за събиране на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране по чл.

11 от Закона за лечебните растения се събират следните такси: за научни цели - 60 лв. ; за физически и юридически лица - 100 лв. За регистрация на книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните растения се събира такса в размер 10 лв. Раздел VIII. Такси по Закона за почвите. За съгласуване на проект за рекултивация на нарушени терени се събира такса в размер 95 лв.

Раздел IX. Такси по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г.в сила от 19. 2016 г.предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 11 от 2019 г.в сила от 05. 2019 г. ) За уведомление при износ на забранено или строго ограничено химично вещество по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се събира такса в размер 50 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2019 г.в сила от 05. 2019 г. ) При подаване на формуляри за внос по чл. 6, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси за предоставяне на съгласие за внос на живак или смеси на живака съгласно приложение I от Регламент (ЕС) 2017852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г.

относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) 11022008 (ОВ, L 137 от 24. 2017 г. ), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017852", за употреба, разрешена такси мини работа страната, се събира такса в размер 90 лв. (3) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2019 г.в сила от 05. 2019 г. ) За изготвяне на становища от Министерството на околната среда и водите по чл. 7а, ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси относно изпълнението на критериите по чл.

8 (6) от Регламент (ЕС) 2017852, свързани със: производство или пускане на пазара на нов продукт с добавен живак, или използване на нов производствен процес, включващ употребата на живак или живачни съединения, се събира такса в размер 3000 лв. Раздел X. Плащане. За издаване на заверено копие на документ се събира такса в размер 7 лв. (1) Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

(2) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява. (3) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности иили предоставяне на допълнителна информация нова такса не се заплаща. Таксите постъпват в бюджета на Министерството на околната среда и водите и се отчитат по Единната бюджетна класификация с изключение на случаите по чл.

195а, ал. 4, т. 3 и 4 от Закона за водите. Допълнителни разпоредби. § 1. По смисъла на тарифата "следващо разрешение" е всяко разрешение за дейност по Закона за генетично модифицирани организми, издадено въз основа на ново заявление на същия заявител за същата дейност, подадено след прекратяване действието на издадено предишно разрешение. Разрешението е следващо, когато новото заявление е идентично с първото или различията с него са незначителни и не се отразяват на оценката на риска.

Заключителни разпоредби. § 2. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г.в сила от 19. 2016 г. ) Тарифата се приема на основание чл. 72 и 141 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31, ал. 19 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 23, ал. 3 от Закона за почвите, чл. 50, ал. 2, чл. 102г, ал. 3 и чл. 180, ал. 3 от Закона за водите, чл. 90 от Закона за управление на отпадъците, чл. 57, ал. 6 от Закона за лечебните растения, чл. 28, 41 и 58 от Закона за генетично модифицирани организми и чл.

8, параграф 8 от Регламент (ЕС) 6492012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ, L 201, 27. 2012 г.

Такси Мини в Санкт-Петербурге – Номер телефона, заказать онлайн, работа в такси Работа в #Ситимобил такси Мини челлендж 4 часа. БТ#22, time: 20:31

Такси мини работа

ПОДКЛЮЧИЛСЯ К ТАКСИ ВЕЗЕТ!, time: 7:14
Загрузите ваше резюме — это займет всего несколько минут. Такое впечатление что такси мини работа в наркотическом опьянении. Просьба для пополнения такси мини работа воспользоваться другими способами оплаты: офисы компании, терминалы и сайт Элекснет, приложение и сайт Центральная касса. Ирек Ирекан запись закреплена 21 ноя в Александр Автопрофи. Такси МИНИМУМ Карьера в Такси - мини. Хотите работать в компании Такси - мини, свежие вакансии от работодателя в Санкт-Петербурге. Отзывы такси мини устроиться на работу. Игорь: Не являюсь постоянным водителем taxi.tradingforex.pw (имею другую постоянную работу и. Ознакомьтесь с 66 вакансий Такси Мини в России на портале Careerjet. Огромное количество рабочих мест со всеми видами договором в одной. Серед них:. Glower Суть продукта, обзор, характеристики:. Такси мини спб. Отсутствие вызванной машины такси мини работа цены заменить не смогут! Сравни такси. Не кому не советую на этом машине и с этим человеком тем более!

Такси мини работа agree, excellent

Требуется водитель без личного автомобиля в Яндекс. Такси. Алматы, Жетысуский район Вчера 10:59 Полный день Полная занятость. Работа водителем в Яндекс. Такси. Алматы, Наурызбайский район Вчера 10:57 Гибкий график Частичная занятость. Набор водителей, Работа, Яндекс такси на авто Таксопарка. Алматы, Ауэзовский район Вчера 10:22 Полный день Полная занятость. Требуется водитель в режиме Яндекс такси. Алматы, Жетысуский район Вчера 10:21 Полный день Полная занятость.

Работа. Требуется НА НАШЕ АВТО водитель яндекс такси. Жумыс. Водитель. Алматы, Ауэзовский район Вчера 10:02 Полный день Полная занятость. Срочно. Требуются водители в яндекс такси. Алматы, Бостандыкский район Вчера 09:40 Полный день Полная занятость. Требуется водители в режиме такси. Алматы, Алатауский район Вчера 09:30 Гибкий график Частичная занятость. Работа водителем на наше авто,набор водителей на наше авто,яндекс такс.

Алматы, Ауэзовский район Вчера 09:20 Полный день Полная занятость. Работа водителем на авто таксопарка в приложении яндекс Такси. Алматы, Алмалинский район Вчера 09:00 Полный день Полная занятость. Работа водителем на авто таксопарка в приложении яндекс Такси. Алматы, Алмалинский район Вчера 08:54 Полный день Полная занятость. Похожие запросы: водитель такси в рубрике Транспорт логистика водитель такси без авто в рубрике Транспорт логистика водитель такси без авто в рубрике Работа водитель такси с выкупом в рубрике Транспорт логистика водитель такси с выкупом в рубрике Работа водитель такси алматы в рубрике Транспорт логистика.

Недавно просмотренные Избранные объявления ( 0 ) Избранные результаты поиска. Простите, но данное объявление больше не доступно. Однако вы можете найти похожие объявления в этой категории. Главные рубрики OLX Алматы Рубрики в разделе "Работа" Такси мини работа. Главные рубрики OLX Алматы: Рубрики в разделе "Работа" Алматы: Казахстан » Алматинская область » Алматы. Бостандыкский район (24) Медеуский район (7) Ауэзовский район (23) Турксибский район (5) Алмалинский район (19) Наурызбайский район (3) Алатауский район (12) Жетысуский район (11) Работа в Алматы объявления о свежих вакансиях и резюме на OLX.

Удобный поиск работы и множество вариантов трудоустройства. Тысячи работодателей Алматы ищут. Мобильные приложения Помощь и Обратная связь Платные услуги Реклама на сайте Сотрудничество Блог OLX Условия использования Политика конфиденциальности Партнёры. Как продавать и покупать. Правила безопасности Карта сайта Карта регионов Популярные запросы в Работа Работа в OLX.

Бесплатное приложение для твоего телефона. OLX. bg OLX. pl OLX. ro OLX. Результаты поиска были добавлены в Избранные. Объявление было добавлено в Избранные. Войдите, чтобы сохранить Наблюдаемые в своей учетной записи. Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать. Установите пароль для вашей учетной записи. Какие преимущества создания учетной записи на OLX. Размещение объявлений без подтверждения Доступ к пользователям OLX в любое время Легкость настройки учетной записи Вход с FacebookУстановить пароль.

Авторизуйтесь в свою учётную запись Такси мини работа. Быстрее получайте ответы на объявления Получите доступ к истории всех ответов Пользуйтесь всеми функциями вашей учётной записи. Входя в раздел Мой профиль, вы принимаете Условия использования сайта. Работа Водитель такси Алматы. Фильтры. Дата публикации.

За все время За все время За последние 24 часа За последние 24 часа За 3 дня За 3 дня За неделю За неделю. Зарплата. Любая Любая От 50 000 тнг От 50 000 тнг От 120 000 тнг От 120 000 тнг От 240 000 тнг От 240 000 тнг Другая. Опыт работы. Любой Любой Стажировка Стажировка. Тип занятости. Полная Полная Временная Временная Частичная Частичная. Размещение. Любое Любое Удаленная работа Удаленная работа Вахта Вахта. Расстояние от города. 0 0 8 8 16 16 24 24 40 40 80 80.

Работа Водитель такси Алматы. Водитель такси на машине компании (с выкупом) 180 000 - 300 000 тнг. Водитель на такси. 200 000 - 500 000 тнг. Водитель в таксопарк. 140 000 - 300 000 тнг. Требуется водитель в режиме такси с последующим выкупом. Водитель - Экспедитор. Наличие собственного автомобиля Условия: График работы 52, с 08:00 до 18:00. Водитель- помощник руководителя.

120 000 - 180 000 тнг. опыт работы личным водителем, рекомендации с предыдущих мест работы Условия: официальное оформление стабильная зарплата: оклад премия KPI. Работа в такси в Алматы. такси машины Алматы руководитель такси Алматы водитель такси Алматы оператор такси Алматы диспетчер такси Алматы. Казахстан Город Алматы Алматы в такси. Диспетчер в такси. Диспетчер в такси (Трансферная компания) Обязанности: - Прием и оформление заявок - Контроль и мониторинг исполения заявок - Распределение заявок между водителями - Умение.

Водитель в режиме такси на авто работадателя. Требуется Водитель в режиме такси Обязанности: - обслуживание частных и корпоративных клиентов Требования: - стаж вождения не менее 7 лет - профессиональное знание. Водитель в Режиме ЯНДЕКС ТАКСИ на автомобиль парка. Срочно требуется водитель в режиме яндекс такси на автомобиль парка. Daewoo nexia. Механическая коробка передач. График работы: дневнаяночная смена ремонт.

Водитель в Яндекс Такси на нашем автомобиле. В таксопарк Яндекс такси, требуется водитель на план на нашем авто c последующим выкупом лада гранта механика. шестидневка. воскресенье выходной. умение общаться с людьми. Водитель в Яндекс. Такси. Официальный партнер Яндекс. Такси 1 Внимание такси мини работа набор водители осуществляется только по этим городам: Актау, Актобе, Астана, Жезказган, Атырау, Караганда, Кокшетау.

Водитель в службу такси. - Зарабатывай на нашем авто. от 130,000 до 250,000 на НАШЕМ АВТО. Без первоначального взноса. Мы предоставляем: Автомобиль от таксопарка Бензин от таксопарка Мойка. Специалист по работе с корпоративными клиентами в Такси. Требуемый опыт работы: не требуется Полная занятость, полный день Яндекс. Такси для бизнеса активно растущий и развивающийся сервис. Мы помогаем клиентам оптимизировать. Водитель такси. В таксопарк г. Алматы требуются водители на авто компании Для работы в режиме такси.

Обязанности: - Управление авто - Контроль за состоянием транспортного средства. Водитель такси на авто компании. В таксопарк г. Алматы требуются водители на авто компании для работы в режиме такси. Обязанности: - Управление авто - Контроль за состоянием транспортного средства. Водитель такси. Набираем водителей в Яндекс такси с личным авто. Условия: - Свободный график, заказы круглосуточно - В час пик в среднем заказы от 600 тенге и выше - Круглосуточная. Водитель такси. Водитель в режиме такси Обязанности: - Обслуживание корпоративных клиентов Требования: - Опыт в работе в режиме такси - Ответственный, исполнительный - Хорошое знание.

Менеджер Центра Такси. Яндекс. Такси - один из ведущих сервисов онлайн-заказа такси через сайт или мобильное приложение для Android и iOS. Сотрудничая со множеством таксопарков, сервис автоматически. Водитель такси. Обязанности: - Поддержание чистоты, аккуратность, пунктуальность Требования: - Опыт вождения от 4-х такси мини работа Условия: - График 61, авто предоставляем ,зарплата 1 раз.

Водитель такси. Обязанности: - выполнение плана, - поддержание машины в чистоте и порядке, - выполнение заказов. Требования: - стаж вождение не менее 6 лет, - знание города Алматы. Водитель такси на машине компании (с выкупом) Обязанности: - Обслуживание заказов по перевозке клиентов на легковом автомобиле Работодателя (автомобиль 2013года механика ZAZ VIDA). - Следить за машиной - Требования:. Водитель легкового автомобиля( такси ) Обязанности: - Вождение автомобиля в системе ЯндексТакси Требования: - Знание города - Стаж вождения 5 лет - Знание устройства автомобиля - Смартфон на Андроид Условия:.

Водитель такси. Обязанности: - Выполнение плана, поддержание машины в чистоте и порядке Требования: - Стаж вождения от 6 лет, знание города Алматы, вежливость и аккуратность. Водитель такси. Водитель на UberЯндекс Taxi Обязанности: - Оказание услуг по пассажироперевозкам. Требования: - Знать город. - Проживать в г. Алматы (иногородним не обращаться).

- Стаж. Водитель в таксопарк. Требуются водители в режиме такси на автомобили комфорт класса. Условия: 22000 план (из которых 4000 бензин и 6000 ЗП) 6 рабочих дней в неделю Оклад первый месяц 156000. Приемщик в таксопарк. Официальный партнер "Яндекс Такси" таксопарк "Al Taxi" Наша основная деятельность - перевозка пассажиров по г. Алматы. Мы ищем людей в команду которые готовы развивать. Зарабатывайте от 300 000 тг. в месяц. Только у нас ежедневные выплаты в кассе.

Много заказов. Вы получаете более 30 заказов в смену сразу после регистрации в сервисе. От заявки до первого клиента - всего несколько минут. Деньги. Нет необходимости ждать дня зарплаты. Вы получите оплату за поездки уже в первый день работы. Компания дополнительно оплачивает Вам бонусы, которые можно получить ежедневно в кассе. Высокий уровень такси мини работа. Вы будете получать заказы оплата за которые минимум 800 тг.а средний чек наших водителей составляет 1500 тг.

Почему водители выбирают. Официальный партнер Uber. Официальный партнер. Таксопарк "Тифа" является официальным партнером Uber, и предоставляет все бонусы и возможности сервиса. Удобное местоположение. офиса. В распоряжение наших водителей предоставляется комфортабельный офис и большая автостоянка. Онлайн-поддержка: 247. Наши операторы всегда на связи и готовы оказать консультацию и помогут разрешить любую ситуацию.

Двойной коэффициент. Таксопарк гарантировано увеличивает заработанную в сервисе сумму выплат в два раза. Возможность взять авто. в аренду в таксопарке. Мы предоставляем авто в аренду в том числе с последующим выкупом на выгодных для Вас условиях. Cвободный график. Вы сами выбираете когда и сколько работать. Создайте собственный баланс между работой и личной жизнью. Удаленная регистрация. Подключение происходит с помощью приложения WhatsApp.

Для онлайн-подключения необходимо: 1) Отправить на номер 8 (775) 875-55-35 - фото, удостоверяющее личность, фото техпаспорта, номер телефона для регистрации. 2) Пройти удаленное обучение. 3) Добро пожаловать в команду. Вы можете выезжать на работу. Работа водителем Яндекс Такси в Алматы. Итого водитель Яндекс Такси за 30 дней зарабатывает чистыми от 150 000 до 330 000 в месяц. Зарабатывайте деньги и будьте уверенны в завтрашнем дне. Работайте на себя и получите независимость. Пандемия больше не страшна.

Люди всегда пользуются такси. Доставкой и курьером. Авто 247 с вами. Без сменщиков. 6 дней аренды - 1 день в подарок. Как вы отдыхаете. Поедете в горы с семьей. Прокатитесь с ветерком по Аль Фараби с музыкой. Рванете с друзьями на капчагай. Отправитесь по делам с кондиционером. Теперь решаете. С нашим авто у вас будут и деньги и возможности для отдыха с близкими. Работа Такси эконом. Фильтры.

Дата публикации. За все время За все время За последние 24 часа За последние 24 часа За 3 дня За 3 дня За неделю За неделю. Зарплата. Любая Любая От 500 руб. От 500 руб. От 1 000 руб. От 1 000 руб. Другая. Опыт работы. Любой Любой Стажировка Стажировка. Тип занятости. Полная Полная Временная Временная Частичная Частичная. Размещение. Любое Любое Удаленная работа Удаленная работа Вахта Вахта. Работа Такси эконом. Водитель Яндекс. Такси.

more...